Normal hours of operation / normale bedrijfsuren: 14:00-04:00 CET

Train Simulator World FAQ (EN/NL)

English
You might have seen today that Dovetail finally announced publicly that there really is a set of editor tools coming for Train Sim World.
 
Questions and answers.
Q: "Will there be ChrisTrains products for TSW?"
A: I hope so. The DETAILS of the answer are still to be worked out.
 
The decision I have to make is whether or not to just do basic conversions of the existing models, or to enhance the models with full walkthrough capabilities. At the moment nobody has seen or used the editor tools so there's still no concrete details on how much we will be able to achieve or what limits we will have. On the face of it, it seems like I will have to change all the models to allow full walkthrough, which is a considerable change to the TS20xx models. The biggest difference between TS20xx and TSW is that TS20xx allowed some really good optimisations - the cab model was completely separate from the exterior model so the two were never in memory at the same time. In TSW, everything is on, all the time, meaning at the very least I have to combine the interior, exterior and cab models all together into a single model, then add all the opening doors, windows other details. Not least of which the missing interiors. For the passenger views in TS20xx, only the inside of a single wagon needs to be built - the one containing the passenger camera.
For TSW I will need to do high detail interiors for everything.
 
So you should know this: to convert the models and get them working will not be simple - the underlying programming language for the simulation has changed from LUA (a script language in TS20xx) to Unreal4 where it will either be C++, or something graphical, or DTG's own "flavour".
The shaders have changed, meaning all the model textures will need to be changed, enhanced and upgraded.
The renderer has changed, meaning models might need more detail, or parts of them might need rebuilding completely.
Even to perform a "simple" conversion will be time-consuming. To recreate something like ETCS or ATB is a complete unknown at this point so I can't answer any detailed questions on things like that.
 
 
Q: "Will I have to pay for a TSW product if I already own the TS20xx version".
A: Absolutely yes. TSW is a completely different game to TS20xx and the products are incompatible. So even though the new models might begin as conversions, ultimately they will be totally new products.
 
Q: "What will be the first product?"
A: It will be a freight wagon - something simple - something to prove the tools work and to figure out the workflow. After that, it will be a single engine - probably the 2200 or 6400. Only once I'm comfortable with the new tools will I attempt a more complex EMU or DMU.
 
Q: "Will the products still be sold through partner webshops or will they come via Steam?"
A: That decision has not yet to been made.
 
 
Nederlands
Je hebt misschien gezien dat Dovetail eindelijk heeft aangekondigd dat er een aantal editor-tools komen voor Train Sim World.
 
Vragen en antwoorden.
Vraag: "Zullen er ChrisTrains-producten komen voor TSW?"
Antwoord: Ik hoop het. Het exacte antwoord moet nog worden uitgewerkt.
 
De beslissing die ik moet nemen is om, al dan niet eenvoudige, basisconversies van de bestaande modellen uit te voeren, of om de modellen met volledige toegangsmogelijkheden uit te gaan rusten (door de modellen heen kunnen lopen). Op dit moment heeft niemand de editor-tools gezien of gebruikt, dus er zijn nog steeds geen concrete details over hoeveel we kunnen bereiken of welke limieten we zullen hebben. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat ik alle modellen moet wijzigen om volledige doorloop mogelijk te maken, wat een aanzienlijke verandering is voor de TS20xx-modellen. Het grootste verschil tussen TS20xx en TSW is dat TS20xx een aantal echt goede optimalisaties toestond - het cabinemodel was volledig gescheiden van het externe model, dus de twee waren nooit in het geheugen op hetzelfde moment. In TSW is alles aan, de hele tijd, wat betekent dat ik op zijn minst de modellen interieur, exterieur en cabine tot een geheel moet samenvoegen, en dan alle openslaande deuren, ramen en andere details moet toevoegen. Niet in het minst de ontbrekende interieurs. Voor de passagiersaanzichten in TS20xx hoeft alleen de binnenkant van een enkele wagen te worden gebouwd - de wagen met de passagierscamera.
Voor TSW moet ik voor alles een gedetailleerd detailinterieur maken.
 
Het mag duidelijk zijn: het zal niet eenvoudig zijn om de modellen om te zetten en ze te laten functioneren in TSW. De onderliggende programmeertaal voor de simulatie is ook veranderd van LUA (een scripttaal in TS20xx) naar Unreal4 waar het C ++ is, of een visual taal of de eigen "taal" van DTG.
De shaders zijn veranderd, wat betekent dat alle modelstructuren moeten worden gewijzigd, verbeterd en geüpgraded.
De renderer is gewijzigd, wat betekent dat modellen mogelijk meer details nodig hebben, of dat delen ervan eventueel opnieuw moeten worden opgebouwd.
Zelfs het uitvoeren van een "eenvoudige" conversie is tijdrovend. Het simuleren van dingen als ETCS of ATB is op dit moment compleet onbekend dus ik kan nog geen gedetailleerde vragen over dergelijke zaken beantwoorden.
 
 
V: "Moet ik betalen voor een TSW-product als ik de TS20xx-versie al bezit".
A: Absoluut Ja. TSW is een compleet ander spel voor TS20xx en de producten zijn niet compatibel. Dus hoewel de nieuwe modellen kunnen beginnen als conversies, zullen het uiteindelijk totaal nieuwe producten zijn.
 
Vraag: "Wat zal het eerste product zijn?"
A: Het wordt een goederenwagen - iets simpels - iets om te bewijzen dat de tools werken en om de workflow te achterhalen. Daarna zal het een Locomotief zijn - waarschijnlijk de 2200 of 6400. Pas als ik me op mijn gemak voel met de nieuwe gereedschappen, zal ik een meer complexe EMU of DMU proberen te bouwen.
 
Vraag: "Worden de producten nog steeds verkocht via partner webshops of komen ze ook via Steam?"
A: Dat besluit is nog niet genomen.